ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                              (Coronavirus Disease  Covid-19)(ฉบับที่7)

                                  
                              
คู่ความที่มีความประสงค์ขอเลื่อนคดี สามารถโทรศัพท์เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำแนะนำ และสามารถยื่นคำร้องผ่านช่องทางดังนี้
                                - โทรสารหมายเลข 0 4545 2685
                                - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
                                - ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)
                                - ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing v.3)
                                ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้
                                > ส่วนช่วยพิจารณาคดี (ศูนย์นัดความ)  :  0 4545 1060 ต่อ 220,226    มือถือ : 091-8672168,089-2185721
                                > ส่วนบริหารจัดการคดี (งานรับฟ้อง) : 0 4545 1060 ต่อ 107  มือถือ : 089-7213598 ,098-5794271
                                > ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ :  0 4545 1060 ต่อ 100, 104 มือถือ 087-4572186,081-1164886
                                > ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท :  0 4545 1060 ต่อ 120,121 มือถือ : 080-1720732