ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญประชาสัมพันธ์การประกาศของระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญประชาสัมพันธ์การประกาศของระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยปิดระเบียบและเอกสารประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณศาล ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์และเว็บไซต์ของศาล เพื่อเผยแพร่ให้คู่ความและประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถทราบหรือตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินคดีได้ โดยสอบถามได้ที่ศาล หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม เช่น ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) และระบบติดตามสำนวนคดี (Tracking System) เป็นต้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมของการรับเรื่องในกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความล่าช้า

 


image เอกสารแนบ