ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับนายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ และร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศาลจังหวัดอำนาจเจริญกับศาลจังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการตุลาการ  พร้อมด้วยนางอนัญญา  ซองทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับนายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภายในศาลจังหวัดอำนาจเจริญและร่วมกันแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ทำงานเป็นทีมและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ. 1“รักศาล” เน้นการสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


image เอกสารแนบ