ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม ออมซอม ฮ่วมใจ ไกล่เกลี่ยสัญจร ครั้งที่ 2

                 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธีระพงษ์  ซื่อสัตย์บุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  นางอนัญญา  ซองทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมออมซอม ฮ่วมใจ ไกล่เกลี่ยสัญจร ครั้งที่ ๒ โดยจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอปทุมราชวงศา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา พ.ต.อ. นิติธร  แสงย้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา และนายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรีเทศบาลปทุมราชวงศา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยนำวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานมาขับเคลื่อนในการประชาสัมพันธ์ การไกล่เกลี่ยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ข้อ ๓ รับใช้ประชาชน เพื่อยกระดับ    การอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ยุทธศาสตร์ T เชื่อมั่นศรัทธาการอำนวยความยุติธรรม (Trusted Justice) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือก และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


image เอกสารแนบ