ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการศึกษาดูงานศาลจังหวัดยโสธร และโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศาลจังหวัดอำนาจเจริญกับศาลจังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 นาฬิกา นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ นางอนัญญา  ซองทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรในศาลจังหวัดอำนาจเจริญเข้าศึกษาดูงานระบบงานธุรการศาลยุติธรรมและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะให้มีการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี และร่วมกันแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ. 1“รักศาล” เน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน ณ ศาลจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


image เอกสารแนบ