ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

  ประวัติศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

                         ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ ถนนชยางกูร  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ   บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่  49  ไร่  2  งาน  61  ตารางวา   

                  ทิศตะวันออก    ติดถนนชยางกูร  
                  ทิศตะวันตก      ติดถนนสุขาภิบาล  1
                  ทิศเหนือ          ติดโรงเรียนอำนาจเจริญ 
                  ทิศใต้              ติดสวนมิ่งเมือง 

                        ศาลจังหวัดอำนาจเจริญตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศาลจังหวัด   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอที่ห่างไกลจากศาล       กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดอำนาจเจริญต่อคณะรัฐมนตรี     เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2523   รัฐสภาได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดอำนาจเจริญ   พ.ศ. 2525   โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม  99  ตอนที่  123    ลงวันที่  1  กันยายน  2525       
                       ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อวันที่   29  กันยายน  2525   เริ่มก่อสร้างจริงเมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2525   ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันศุกร์ที่   4   กุมภาพันธ์  2526   โดยนายมารุต  บุนนาค   รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  ปรากฏว่าสร้างเสร็จก่อนกำหนด
                        ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2527 และได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการเมื่อวันจันทร์ที่ 7   พฤษภาคม   2527  โดยนายพิภพ   อสีติรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี 

            ลักษณะอาคาร

             เป็นอาคารตึกทรงไทย   2   ชั้น    ขนาดกว้าง   9.15   เมตร     ยาว   81.35   เมตร      สูง   15   เมตร  ขนาด  8  บัลลังก์    รวมค่าก่อสร้างอาคารศาล บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น  ๆ   เป็นเงินทั้งสิ้น   35 ล้านบาท  ปัจจุบันศาลจังหวัดอำนาจเจริญใช้งาน  5  บัลลังก์  ปัจจุบันศาลจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ระหว่างซ่อมแซมอาคารศาล ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยงบประมาณ 45,929,087.61 บาท ซึ่งเริ่มสัญญา วันที่  7 สิงหาคม 2561  และ สิ้นสุดสัญญา วันที่  28 มกราคม 2563     

            สิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

                        โรงอาหาร          จำนวน   1   หลัง
                        โรงจอดรถ         จำนวน   2   หลัง      จอดรถยนต์ได้   20   คัน และรถจักรยานยนต์ได้   20   คัน
                        ศาลาที่พักประชาชน       จำนวน  2  หลัง
                        บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และบ้านพักผู้พิพากษา       จำนวน    10    หลัง
                        อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม   จำนวน    48    หน่วย

       เขตอำนาจศาล

                          เดิมเมื่อเริ่มเปิดทำการ  ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  มีเขตอำนาจศาลครอบคลุม   6  อำเภอ คือ  อำเภออำนาจเจริญ  อำเภอหัวตะพาน อำเภอชานุมาน  อำเภอพนา    อำเภอเขมราฐ   และอำเภอ กุดข้าวปุ้น ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2536  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536   เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก เพื่อประโยชน์แก่การปกครองจึงให้แยกอำเภออำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน   อำเภอปทุมราชวงศา  อำเภอพนา   อำเภอเสนางคนิคม  อำเภอหัวตะพาน และกิ่งอำเภอลืออำนาจ ออกจากการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี และให้เปลี่ยนชื่ออำเภออำนาจเจริญเป็น อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้กิ่งอำเภอลืออำนาจรวมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  หลังจากนั้นได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 111 ตอนที่ 61 ก. ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2537 ให้ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มีเขตอำนาจศาล ครอบคลุม 7  อำเภอ   คือ  อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ  อำเภอเสนางคนิคม   อำเภอหัวตะพาน   อำเภอพนา   อำเภอชานุมาน   อำเภอปทุมราชวงศา  และอำเภอลืออำนาจ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

            อำนาจหน้าที่

                        ศาลจังหวัดอำนาจเจริญมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี   ทั้งคดีศาลแขวง    และศาลจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  และในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการศาลจังหวัด อำนาจเจริญ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับศาลชั้นต้นอื่น