ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ และบุคลากรในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรและเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดการเจ็บป่วย รวมทั้งให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองเพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ. 1“รักศาล” เน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


image เอกสารแนบ