ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสวัสดิการเยี่ยมไข้ นางสาวดวงดาว ทวานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

                        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสวัสดิการเยี่ยมไข้ นางสาวดวงดาว ทวานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงในเร็ววัน ตามโครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1 “รักศาล” ส่งเสริมให้มีความรักความผูกพันในองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


image เอกสารแนบ